Language Words
Arabic 239
Czech 0
Dutch 0
English 0
Finnish 0
French 0
Greek 0
Hebrew 0
Hungarian 8
Italian 0
Lithuanian 0
Portuguese 0
Russian 0
Spanish 0
Swedish 0